Dýchaci plyn

  je plyn, alebo zmes plynov určených na dýchanie. Ak nejde o čistý plyn (napr. kyslík), nazýva sa aj dýchacia zmes. Väčšina umelých dýchacích plynov sa pripravuje zmiešavaním vzduchu s kyslíkom alebo inertnými plynmi.

 

 

   Bezpečný dýchací plyn musí spĺňať tri základné podmienky:

 1. Musí obsahovať dostatočné množstvo kyslíka na podporu životných funkcií, udržiavanie vedomia a činnosti organizmu,
 2. nesmie obsahovať škodlivé zložky (najčastejšími neželanými prímesami dýchacích plynov sú oxid uhoľnatý a oxid uhličitý),
 3. nesmie sám o sebe nadobúdať škodlivé vlastnosti (napríklad kyslík je pri zvýšenom tlaku toxický).

Vzduch

   Je prirodzenou dýchacou zmesou. Vzduch (21% O2) je najčastejšie používaný potápačský dýchací plyn. Medzi jeho výhody patrí, že je lacný, všade dostupný, jednoducho sa použva a nevyžduje si používanie špecializovaného výstroja. Nevýhodou vzduchu je, že pre väčšinu potápačov je použiteľný len do hĺbky 30–40 metrov. Vo väčšej hĺbke sa prejavujú narkotické vlastnosti dusíka (dusíková narkóza).

  Hustota vzduchu je na úrovni mora pri teplote 20°C (suchý vzduch) pribliľne 1,2 kg/m3.
   Zloženie vzduchu: 

Podiel

Plyn
vzduch
 
78,084 %dusík(N2)
20,947 %kyslík(O2)
0,934 %argón(Ar)
0,033 %oxid uhličitý(CO2)
  
  
   Vzduch obsahuje ešte aj tzv. inertné plyny a to:

   Neóm (Ne), hélium (He), kryptón (Kr), oxid siričitý (SO2), metán (CH4), vodík (H2), oxid dusný (N20),  xenón (Xe), ozón (03), oxid dusičitý (NO2), jód (I2), oxid uhoľnatý (CO), amoniak (NH3). 

Kyslík
kyslik
   Kyslík (100% O2) je použiteľný len do hĺbky 6 m. Vo väčšej hĺbke (t.j. pri väčšom tlaku) sa prejavujú jeho toxické vlastnosti.   
Nitrox
 

   Nitrox je zmes vzduchu a kyslíka. Označením Nitrox rozumieme zmes kyslíka a dusíka, v ktorom  obsah kyslíka presahuje 21%. Označuje sa skratkou EAN (Enriched Air Nitrox) s uvedením percentuálneho podielu kyslíka v zmesi.
   Používa sa namiesto vzduchu, pretože obsahuje menší podiel dusíka než vzduch a čiastočne tak eliminuje jeho narkotické vlastnosti. V závislosti od obsahu kyslíka je použtie konkrétnej nitroxovej zmesi obmedzené takzvanou maximálnou operačnou hĺbkou (Maximum Operating Depth – MOD). Najčastejšie sa používajú tzv. štandardné zmesi.

EAN32 alebo Nitrox I.    (32% O2) 

EAN36 alebo Nitrox II.    (36% O2)
 

   Pri potápaní do hĺbok vzrastá ako okolitý tlak vody, tak aj parciálny tlak plynu, ktorý dýchame. Cieľom Nitroxu je zvýšiť obsah kyslíka v dýchacej zmesi na úkor dusíka. Zvýšenie parciálneho tlaku dusíka je potom menšie, tj. potápač môže zostať na určitej hĺbke dlhšie ako so vzduchom, bez toho, aby musel vykonávať dekompresné zastávky.

   Zvýšenie parciálnych tlakov se týka všetkých plynov v dýchacej zmesi, tj. i kyslíka. Kyslík, ale pri určitom parciálním tlaku začíná býť pre človeka toxický. Čím viacej kyslíka je v dýchacej zmesi obsiahnuté, tým skôr je zmes toxická. Preto existujú limity, ktoré určujú maximalnu hlbku pre ponor pre každú zmes.

   Pre potápanie s Nitroxom je potrebný špeciálny kurz, ktorý potápačovi rozširuje jeho súčasnú kvalifikáciu.

nitrox
  Použitie Nitroxu:

Použitie nitroxu je prirodzeným riešením pre časovo náročnejšie ponorenia pri ktorých je potrebné na maximálnu možnú mieru znížiť obsah dusíka v dýchacej zmesi, aby sa znížili všetky dekompresné riziká.
Použitím Nitroxu oproti vzduchu sa znži množstvo zostatkového dusíka v tele po vynorení a tým sa:

 • skrátia nulové povrchové intervaly pre opakované ponory
 • skrátia sa čakacie doby do odletu
 • skráti sa nulová doba adaptácie na väčšiu nadmorskú výšku
 • znižuje sa pocit únavy potápača po ponorení

Nitrox sa dá použiť aj ako dýchacia zmes na dekompresných zastávkach po ponoreniach so vzduchom a býva niekedy označovaný ako SAFE - AIR - bezpečný vzduch.

Pre nitroxovú zmes s podielom kyslíka do 40% sa dá použiť bežný dýchací prístroj.

  
Trimix
 

   Je zmes vzduchu, kyslíka a hélia (He). Používa sa na hĺbkové ponory namiesto vzduchu, pretože obsahuje menší podiel dusíka a kyslíka než vzduch.
   Do zmesi je pridané hélium, ktoré v zmesi nahrádza kyslík a dusík. Znížením obsahu týchto plynov sú eliminované ich toxické a narkotické účinky na ľudský organizmus pri dýchaní pod vyšším parciálnym tlakom.

   Trimix rozdeľujeme na: 

 1. Normoxický trimix - obsahuje 21 až 18% kyslíka.
 2. Hypoxický trimix - obsahuje menej ako 18% kyslíka.
   Označenie zmesí:  TMX 21/35 - prvé číslo udáva percento obsahu kyslíka a druhé hélia.
  
Exotické zmesi
 
 • Heliox - je zmes hélia a kyslíka. Názov zmesi je odvodený z latinských názvov helium a oxygenum. Používa sa v komerčnom potápaní alebo na hĺbkové ponory.
 • Heliair- je zmes hélia a vzduchu.
 • Neox - je zmes neónu a kuslíka. Používa sa veľmi zriedka, vzhladom na vysokú cenu neónu.